Privacyverklaring De Schoonmaak

De Schoonmaak vof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we aan u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om het de persoonsgegevens. De Schoonmaak vof is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Schoonmaak vof is gevestigd aan de Cathalijnepolder 8 in Amersfoort. Vragen over deze privacyverklaring kunnen worden gesteld via info@deschoonmaak.com.


Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren in ons systeem. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op de manier worden gebruikt verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan De Schoonmaak vof. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zullen wij altijd uw expliciete toestemming vragen.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

De Schoonmaak vof kan onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.


Doeleinden

De Schoonmaak vof kan uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om diensten, producten en/of informatie van De Schoonmaak vof aan te bieden;
  • Het aangaan van overeenkomsten en/of abonnementen;
  • Ter identificatie;
  • Het vrijblijvend op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen en diensten;
  • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
  • Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.


Communicatie

Wanneer u aan De Schoonmaak vof een e-mail of ander bericht verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten tijdelijk zullen bewaren. Wij kunnen u de informatie vragen die relevant is voor de uitvoering van uw verzoek.


Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De Schoonmaak vof of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Verstrekking aan derden

De Schoonmaak vof verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor het overige zullen wij alleen persoonsgegevens verstreken met voorafgaande toestemming. Derden partijen die optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met De Schoonmaak vof afgesloten.


Beveiliging

De Schoonmaak vof heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, openbaarmaking en/of verlies.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

De Schoonmaak vof behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.